Obsah

Stanovy

 

Stanovy Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, z.s.

(dále jen „stanovy“)

stanovy lze stáhnout v PDF

 

Článek I
Základní ustanovení

1.    Název spolku: Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s.
2.    Sídlo spolku: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
3.    IČO: 26991870
4.    Spolek vyvíjí činnost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
5.    Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou korporací založenou za účelem naplňování společného zájmu členů, kterým je především morální podpora dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka (dále jen „orchestr“).
 


Článek II
Činnost spolku

1.    Činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů jeho členů. Za tímto účelem provádí spolek zejména tyto činnosti:
a)    morální podpora orchestru coby jednoho z nositelů odkazu světové proslulosti české dechovky;
b)    pomoc při vydávání propagačních tiskovin orchestru;
c)    organizace účasti svých členů na vystoupeních orchestru;
d)    činnosti směřující k zajištění spolupráce s podnikateli za účelem popularizace, propagace i zajištění hmotných podmínek pro činnost spolku a orchestru.

 

Článek III
Členství ve spolku

1.    Členství ve spolku je dvojího druhu:
a)    členství řádné;
b)    členství čestné.
2.    Není-li ve stanovách výslovně uvedeno, že se ustanovení vztahuje pouze na čestné členy spolku, má se za to, že se vztahuje na všechny členy, případně na členy řádné, dle kontextu.
3.    Čestné členství ve spolku schvaluje na návrh rady spolku valná hromada.
4.    Zájemci o členství ve spolku mohou o vydání přihlášky požádat předsedu spolku nebo ji stáhnout na internetových stránkách spolku. Podpisem přihlášky vydává uchazeč o členství ve spolku souhlas se zpracováním osobních údajů.
5.    Členem spolku se na základě písemné přihlášky může stát každá fyzická osoba bez ohledu na občanství a státní příslušnost, která ke dni vzniku členství dovršila 15. rok svého věku, a která souhlasí se stanovami a cíli spolku.
6.    Členem spolku se může stát každá právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.
7.    Členství ve spolku vzniká dnem převzetí řádně vyplněné přihlášky předsedou spolku, zaplacením členského příspěvku a předáním členského průkazu, který je zároveň potvrzením o členství ve spolku.
8.    Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva a povinnosti písemně zmocněnými zmocněnci, přičemž žádný z těchto členů nesmí zmocnit více než jednoho zmocněnce.
9.    Členové spolku, kteří jsou fyzickými osobami, ani zmocněnci členů spolku podle čl. III, odst. 8 těchto stanov, nejsou oprávněni k výkonu svých práv a povinností zmocnit další osobu.
10.    Seznam členů spolku vede rada spolku. Zápis do evidence členů provádí osoba určená předsedou spolku. Nový zápis do seznamu členů je proveden na základě řádně vyplněné přihlášky nového člena spolku.
11.    Seznam členů spolku je přístupný všem jeho členům na vyžádání u předsedy spolku. Rozsah údajů evidovaných v seznamu je stanoven přihláškou ke členství ve spolku. Každý člen spolku je povinen prokazatelným způsobem spolku oznámit změnu těchto údajů, k neoznámeným změnám nebude přihlíženo.
12.    Členství ve spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
13.    Členství ve spolku zaniká:
a)    vystoupením člena spolku na základě ústního oznámení předsedovi spolku;
b)    nezaplacením členského příspěvku ve třech (3) po sobě jdoucích letech;
c)    úmrtím či zánikem právní subjektivity člena;
d)    vyloučením člena;
e)    zrušením spolku.
14.    Zánik členství ve spolku je zapsán do seznamu členů, zápis provádí osoba určená předsedou spolku.

 

Článek IV
Práva a povinnosti členů

1.    Člen spolku má zejména právo:
a)    účastnit se jednání valné hromady;
b)    navrhovat kandidáty do volených orgánů spolku;
c)    volit  členy orgánů spolku;
d)    předkládat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření;
e)    vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku a žádat o jejich vyjádření;
f)    být pravidelně informován o činnosti spolku (zejména prostřednictvím internetových stránek spolku a prostředků elektronické komunikace), o výsledcích hospodaření a nahlížet do dokladů spolku;
g)    účastnit se akcí pořádaných spolkem a vystoupení orchestru;
h)    být zvýhodněn při návštěvách vystoupení pořádaných orchestrem;
i)    vystoupit ze spolku.
2.    Čestní členové spolku mají stejná práva jako členové řádní, s výjimkou práva hlasovat na zasedání valné hromady spolku a práva být volen do jeho orgánů.
3.    Člen spolku je povinen:
a)    hradit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným těmito stanovami;
b)    vyvíjet činnost v souladu se stanovenými cíli spolku;
c)    spolek všestranně propagovat;
d)    řádně vykonávat funkce v orgánech spolku.
4.    Čestní členové spolku nemají žádné povinnosti.

 

Článek V
Orgány spolku

1.    Orgány spolku jsou:
a)    valná hromada;
b)    předseda;
c)    rada spolku;
d)    kontrolní komise.
2.    Při rozhodování je hlasovací právo členů spolku rovné, každý člen spolku má při hlasování jeden (1) hlas.
3.    Kolektivní orgány spolku jsou schopné usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů orgánu spolku.
4.    Žádný orgán spolku nebo jeho člen není oprávněn k výkonu svých práv a povinností zmocnit další osobu.
5.    Orgány spolku jsou voleny z členů spolku valnou hromadou.
6.    Opakované členství v orgánech spolku je možné bez omezení.

 

Článek VI
Valná hromada

1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2.    Členem valné hromady jsou všichni řádní členové spolku, přičemž každý z nich má při hlasování na zasedání valné hromady jeden (1) hlas.
3.    Hlasování je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne o tom, že o některém z projednávaných bodů bude hlasováno tajně.
4.    Zasedání valné hromady svolává předseda spolku nejméně jedenkrát (1x) za rok. Pozvánka je všem členům spolku doručována na adresu uvedenou v seznamu členů, případně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
5.    Zasedání valné hromady se svolává minimálně třicet (30) dnů před jeho konáním. Předseda spolku může zasedání valné hromady odvolat nebo odložit nejpozději jeden (1) týden před stanoveným termínem valné hromady. Oznámení o odvolání zasedání nebo o jeho odložení se všem členům spolku doručuje způsobem uvedeným v čl. VI, odst. 4 těchto stanov. Současně s odvoláním nebo odložením svolaného zasedání valné hromady musí předseda spolku všem jeho členům oznámit nový termín zasedání valné hromady.
6.    Valná hromada rozhoduje a schvaluje:
a)    schvaluje hlavní zaměření činnosti spolku;
b)    schvaluje výši a způsob úhrady ročních členských příspěvků;
c)    schvaluje změnu stanov;
d)    schvaluje výsledek hospodaření spolku;
e)    schvaluje zprávu kontrolní komise;
f)    schvaluje zprávy o činnosti orgánů spolku;
g)    volí a odvolává předsedu spolku, místopředsedy spolku a členy jeho kolektivních orgánů;
h)    rozhoduje o zrušení spolku s likvidací, jeho fúzi či o jeho přeměně.
7.    Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení se přijímá prostou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Většina alespoň dvou třetin hlasů členů přítomných v době usnášení se vyžaduje pouze pro přijetí usnesení:
a)    o zrušení spolku s likvidací, jeho fúzi či o jeho přeměně;
b)    o vyloučení člena.
8.    Není-li valná hromada na svém zasedání schopná usnášet se do dvaceti (20) minut od stanoveného začátku, je zasedání ukončeno. Předseda spolku nebo ten, kdo původní zasedání svolal, vyhlásí náhradní zasedání valné hromady se shodným programem a se začátkem do dvaceti (20) minut od ukončení řádného zasedání valné hromady.
9.    Náhradní zasedání valné hromady může přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů spolku nadpoloviční většinou přítomných.
10.    Zasedání valné hromady zahajuje předseda spolku nebo jeden z místopředsedů spolku. Po zahájení zasedání předsedající ověří, zda je valná hromada schopná usnášet se. Je-li tomu tak, valná hromada zvolí předsedu zasedání a případně další činovníky (zapisovatel, ověřovatelé zápisu apod.).
11.    Ze zasedání valné hromady je vyhotoven zápis do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis je uložen u předsedy spolku. Každý člen spolku má možnost na požádání do zápisu nahlédnout.

 

Článek VII
Předseda spolku a místopředsedové


1.    Statutárním orgánem spolku je jeho předseda, který je volen valnou hromadou na období pěti (5) let.
2.    Předsedu zastupují dva (2) místopředsedové, kteří jsou voleni valnou hromadou na období pěti (5) let. Místopředsedové jednají jménem spolku každý samostatně nebo společně v okamžiku, kdy není předseda přítomen. Zavazovat spolek však mohou pouze na základě zmocnění předsedy.
3.    Předseda a oba místopředsedové jsou současně členy rady spolku.
4.    Předseda a místopředsedové podepisují za spolek tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí své jméno a označení funkce ve spolku.

 

Článek VIII
Rada spolku

1.    Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny valné hromadě spolku.
2.    Rada spolku odpovídá za svou činnost Valné hromadě.
3.    Radu spolku tvoří předseda spolku, oba místopředsedové a další čtyři (4) členové volení valnou hromadou z řad členů spolku na dobu pěti (5) let.
4.    Člen rady spolku se může vzdát své funkce písemným prohlášením, které doručí předsedovi spolku. Na uvolněné místo člena rady spolku je rada spolku oprávněna na dobu svého funkčního období kooptovat z řad členů spolku nového člena.
5.    Jednání rady spolku svolává předseda spolku podle potřeby, minimálně však dvakrát (2x) ročně.
6.    Rada spolku je schopna usnášet se, je-li na jejím zasedání přítomen nadpoloviční počet jejích členů. Usnesení rady spolku je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina členů přítomných v době usnášení.
7.    Rada spolku zpracovává a předkládá valné hromadě k projednání zprávu o hospodaření a činnosti spolku za uplynulý kalendářní rok.

 

Článek IX
Kontrolní komise

1.    Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a je volena valnou hromadou na dobu pěti (5) let.
2.    Kontrolní komise odpovídá za svou činnost valné hromadě.
3.    Kontrolní komise má tři (3) členy.
4.    Členové kontrolní komise nesmějí být členy rady spolku a zároveň žádný z jejích členů nemůže být likvidátorem spolku.
5.    Kontrolní komise reviduje hospodaření spolku a předkládá o tom alespoň jednou (1) ročně zprávu valné hromadě. Dále dohlíží na řádně vedené záležitostí spolku a zároveň dohlíží, zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
6.    Členové kontrolní komise se mohou účastnit zasedání rady spolku s hlasem poradním.

 

Článek X
Hospodaření spolku

1.    Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a zásad hospodaření.
2.    Spravovat finanční prostředky spolku vedené v pokladně a uložené na bankovním účtu a nakládat s nimi je oprávněn předseda spolku a jím pověřené osoby.
3.    Členové nevkládají do spolku žádný majetek a neručí za jeho dluhy.
4.    Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro jeho činnost a správu.
5.    Příjmy spolku tvoří zejména:
a)    členské příspěvky;
b)    dary a případné dotace od členů nebo třetích osob;
c)    příjmy z činnosti vyvíjené v souladu s cíli spolku.

 

Článek XI
Zrušení spolku

1.    O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje valná hromada, přičemž po zrušení se vyžaduje jeho likvidace.
2.    Likvidátorem spolku může být valnou hromadou určen předseda nebo rady spolku. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži spolku.
3.    Po zpeněžení likvidační podstaty v rozsahu nezbytném pro splnění dluhů spolku, nabídne likvidátor zbylou likvidační podstatu k bezúplatnému převodu členům spolku.

 

Článek XII
Závěrečná ustanovení

1.    Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku a zveřejněn na internetových stránkách spolku.
2.    Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku na jejím zasedání konaném v Hutích pod Třemšínem dne 4.4.2015.
3.    Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou a účinnosti dnem zápisu spolku do příslušného veřejného rejstříku.

 

Jan Uhlíř
předseda spolku